Våra reviderade stadgar som antogs vid föreningens årsmöte den 18 november 2021

                                                            

Reviderade stadgar för Vi Är Kyrka – Sverige 2021-11-18

                        

§ 1. Föreningens bildande, namn och säte


1.1. Föreningen konstituerades vid ett möte i Stockholm den 14 september 2013 av en grupp katoliker.

1,2. Föreningens namn är: Vi är kyrka – Sverige. 

1.3 Styrelsens säte är Stockholm.

                        

§2. Syften


2.1.Föreningen är en ideell förening inom katolska kyrkan i Sverige som vill verka för att förverkliga och fördjupa de strävanden som kom till uttryck vid Andra Vatikankonciliet i enlighet med en särskild bifogad målformulering.

                        

§ 3. Internationell anslutning


3.1. Föreningen är ansluten till WAC I, We Are Church International.

                        

§ 4. Organisation


4.1. Föreningen eftersträvar att samarbeta med vår biskop och stiftsledning, med församlingar och övriga organ i stiftet.

4.2. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, se § 6. 
4.3. Föreningens styrelse är dess verkställande organ, se § 8.
4.4. En valberedning förbereder föreningsstämmans personval, se § 7.
4.5. Revisorer granskar styrelsens arbete, se § 9.     
                   

§ 5. Medlemskap


5.1. Medlemskap i föreningen är öppet för alla döpta som i huvudsak ställer sig bakom föreningens målformulering. Anmälan om medlemskap sker till styrelsen och medlemskapet påbörjas när årsavgift är betald.
5.2. Medlem i föreningen har rösträtt på föreningsstämman och kan väljas till föreningens förtroendeuppdrag.

5.3. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut på föreningsstämma,   se §§ 6.6.9 och 9.5.
5.4. Ingen enskild medlem kan uttala sig på föreningens vägnar. Föreningens hållning i konkreta ärenden formuleras av styrelsen, vilken svarar inför föreningsstämman.                        

5.5. Medlemskap upphör:
5.6.1. efter meddelande till styrelsen om utträde. Utträdet träder i kraft vid slutet av räkenskapsåret. Styrelsen meddelar föreningsstämman om utträdet. 5.6.2. när den årliga medlemsavgiften inte betalats i enlighet med av  föreningsstämman fastställda regler, se §§ 6.6.9 och 9.5.målformulering och intressen. Uteslutning beslutas av föreningsstämman med två tredjedels majoritet, se § 6.4.                        

§ 6.Föreningsstämma


6.1. Föreningsstämma ska hållas årligen före april månads utgång. Kallelse med föredragningslista ska sändas ut av styrelsen med e-post eller brev senast fyra veckor före stämman.
6.2. Stämman väljer ordförande, sekreterare och två justeringspersoner vilka tillika är rösträknare för mötet, om möjligt på förslag av valberedningen, se § 7.

6.3. Röstberättigade är alla närvarande medlemmar som betalt aktuell årsavgift.
6.4. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid uteslutning av medlem, se § 5.6.3, vid ändring av föreningens stadgar och målformulering, se § 10, och vid föreningens upplösning, se § 11, då två tredjedels majoritet erfordras.
6.5. För beslut i ärende som inte upptagits på föredragningslistan erfordras att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade är överens om att beslut kan fattas i frågan.
6.6. Protokoll fört vid föreningsstämman ska undertecknas av sekreterare, mötets ordförande och justeringspersonerna och vara tillgängligt för föreningens medlemmar senast tre månader efter föreningsstämman. 

6.7. Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

6.7.1. Val av mötesordförande

6.7.2. Val av mötessekreterare
6.7.3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6.7.4. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
6.7.5. Styrelsens årsberättelse inkluderande ekonomisk berättelse
6.7.6. Revisionsberättelse
6.7.7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6.7.8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
6.7.9. Fastställande av föreningsavgift
6.7.10. Val av styrelse, se § 8
6.7.11. Val av revisorer, se § 9
6.7.12. Val av valberedning, se § 7
6.7.13. Beslut i ärenden upptagna på dagordningen
6.7.14. Beslut i ärenden inkomna enligt §6.8 nedan.
6.7.15. Beslut i ärende som uppkommit under mötet i enlighet med § 6.5. 6.7.16, Övriga ärenden.                        

6.8. Motioner skall vara framförda skriftligen till styrelsen senast fjorton dagar före föreningsstämman.                      

6.9. Extra föreningsstämma kan hållas om föreningsstyrelsen finner det nödvändigt och ska hållas om minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Kallelse till extra föreningsstämma ska då sändas ut av styrelsen senast sex veckor efter att en skriftlig begäran om sådan inkommit till styrelsen. För kallelse, dagordning etc. gäller vad som stadgats för ordinarie föreningsstämma i tillämpliga delar.                        

§ 7. Valberedning


7.1. Valberedningen väljs av föreningsstämman och består av 2 – 3 ledamöter. Den ska inhämta synpunkter från medlemmarna för att kunna lämna förslag till personval på föreningsstämman. Valberedningen väljer inom sig en ledamot som sammankallande.                        

7.2. Valberedningens ledamöter väljs på två år så att en ledamot väljs varje år. Ledamot i valberedningen kan omväljas för högst tre mandatperioder.

7.3. Valberedningens ledamöter kan inte samtidigt inneha andra av föreningsstämman utsedda förtroendeposter i föreningen.  

                      

§ 8. Styrelse


8.1. Styrelsen väljs och svarar inför föreningsstämman.
8.2. Styrelsen representerar föreningen och handlägger dess angelägenheter i frågor där ej annat stadgas. Den kallar också till möten i föreningen utöver föreningsstämman. 

8.3. Styrelsen består av: ordförande, sekreterare, kassör, således tre ledamöter.                        

Styrelsen kan till sig knyta en arbetsgrupp som ansvarar för programverksamhet och även andra föreningsmedlemmar kan adjungeras.

8.4. Ledamöterna väljs på två år och kan omväljas för högst tre mandatperioder.
8.5. Styrelsen är beslutsför då minst två medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal är                        

ordförandens röst utslagsgivande.
8.6. Rätt att teckna föreningen tillkommer, förutom styrelsen i sin helhet, föreningen ordförande och kassör var för sig.

8.7. Ordförande kallar till styrelsesammanträden med angivande av dagordning. Vid sammanträde ska protokoll föras och protokoll från tidigare möte justeras av mötets sammanträdesordförande. Beslut som tas per capsulam ska protokollföras vid närmast följande möte.8.8. Minst tre styrelsesammanträden ska hållas per verksamhetsår.  
                      

§9. Revision, medlemsavgifter, gåvor och bidrag samt räkenskapsår


9.1. För granskning av styrelsens arbete och föreningens räkenskaper utser föreningsstämman två revisorer. Revisorer väljs på två år så att en revisor väljs varje år. Revisorer kan väljas för obegränsat antal mandatperioder.
9.2. Revisorer får inte inneha andra förtroendeuppdrag i föreningen.
9.3. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll från föreningsstämmor och från föreningsstyrelsens sammanträden.

9.4. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före                        

ordinarie föreningsstämma. Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsstämma.

9.5. Föreningens medlemmar ska betala av föreningsstämman fastställda avgifter. 
9.6. Frivilliga gåvor och bidrag ska användas till att stödja ändamål i Sverige i enlighet med föreningens målsättning och stadgar.
9.7. Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 1/1 – 31/12.       
                 

§ 10. Ändring av föreningens målformulering och stadgar


10.1. För ändring av föreningens målformulering och stadgar fordras beslut vid föreningsstämma med två tredjedels majoritet.

10.2. Förslag till ändring av målformulering och stadgar ska medfölja kallelse till föreningsstämma.   
                     

§ 11. Föreningens upplösning


11.1 Föreningen kan upplösas genom beslut på föreningsstämma med två tredjedels majoritet. Förslag till upplösning av föreningen ska medfölja kallelsen till föreningsstämman.
11.2. Vid upplösning av föreningen ska föreningens eventuella ekonomiska tillgångartillfalla ändamål i katolska kyrkan i Sverige, om möjligt i enlighet med föreningens målformulering. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras fattas på den föreningsstämma vid vilken beslut om upplösning tas.