Bilaga 2 Målformulering för Vi är kyrka – Sverige. Antagen 2013-09-14

Vi är kyrka – Sverige är ett forum där vi gemensamt och med stöd av varandra kan be för, diskutera och arbeta för att förverkliga och fördjupa de strävanden som kom till uttryck vid Andra Vatikankonciliet. Konciliet har gett oss redskap att vittna om Evangeliet i vår värld. Vi är kallade att föra kyrkans budskap och tradition vidare i former anpassade till vår tid. Enskilt och tillsammans vill vi konkret söka förverkliga konciliets anda utifrån våra resurser och förutsättningar. Vi vill knyta an till liknande rörelser i andra delar av den världsvida kyrkan, framför allt till dem i våra nordiska grannländer.

Med den helige Andes hjälp vill vi därför sträva efter att förverkliga följande:

 • FÖRDJUPA VÅR KRISTNA TRO OCH VÅRT VITTNESBÖRD
 • Som döpta i Kristus delar vi en fördjupad värdighet som Guds döttrar och söner och är Guds fortgående människoblivande i världen.
 • Gemenskapsandan i våra församlingar och i övriga kyrkliga sammanhang bör på alla sätt stärkas. Detta gäller även relationerna mellan lekfolk och klerus. Konciliet talar om betydelsen av dialog och om en enhet i mångfald. De första kristnas gemenskap i Jerusalem (Apg. 2: 44ff) står som en förebild för oss.
 • Som troende i världen är det vårt uppdrag att i vardagliga sysslor inifrån helga världen och göra Kristus synlig genom att konkret förverkliga tro hopp och kärlek.
 • FÖRVERKLIGA I VÅR TID DET EVANGELIUM VI TAGIT EMOT
 • Kyrkan måste ständigt utforska tidens tecken och tolka dem i ljuset av Evangeliet. Endast så kan vi tillsammans med nya generationer ge redskap att söka svar på frågor om livets mening och om människors förhållande till varandra. (Jfr Gaudium et Spes, Inledning). Lekfolket, som lever mitt i världen är skickat att föra fram dessa tolkningar i kyrkan.
 • Vi vill arbeta för att undanröja karriärism och auktoritära maktstrukturer i kyrkan. Den typen av system riskerar alltid att leda till korruption, maktmissbruk, intriger, rädsla, ofrihet och otillbörligt utnyttjande av människor.
 • Mansdominans och kvinnoförtryck är uttryck för förlegade samhällsmönster som vi måste arbeta för att eliminera på alla nivåer i kyrka och samhälle.
 • Konciliet formulerade en kyrkosyn byggd på biskoparnas kollegialitet (Jfr Lumen Gentium, 26) som hjälper oss att djupare förstå vår värdighet och delaktighet i kyrkan: i var och en av våra lokalförsamlingar är hela Kristi kyrka verkligt närvarande på sitt särskilda sätt. Varje församling lever för helheten och med våra olikheter lever vi i den communio (gemenskap), som är kyrkan. Denna communio har sin grund i våra församlingar.
 • I kyrkans gemenskap behövs en rad olika tjänster. Dessa kallelser bör växa fram på ett naturligt sätt i församlingarna och vara lokalt förankrade. Tjänsterna omfattar allt från undervisning och fortbildning, karitativa uppgifter, administrativa funktioner, konstnärlig utformning av kyrkorum, liturgi och musik till de vigda ämbetena. Vi vill arbeta för att öppna de kyrkliga ämbetsvigningarna för kvinnor och för att göra celibatet frivilligt.
 • Jesus lät alla människor delta i måltidsgemenskaper, framför allt de som var utstötta eller illa ansedda. Vi vill arbeta för att vår eukaristi ska vara öppen för alla döpta oavsett vilka livsval de gjort.
 • Synen på sexualitet som en Guds gåva, på det sakramentala äktenskapet och på andra samlevnadsformer behöver fördjupas. HBTQ-personer ska inte behöva lämna kyrkan i sitt sökande efter Guds rike.
 • ARBETA FÖR ENHET MELLAN KRISTNA, FÖR DIALOG MED MÄNNISKOR FRÅN ANDRA TROSTRADITIONER, FÖR RESPEKT FÖR OLIKTÄNKANDE OCH FÖR FRED OCH RÄTTVISA
 • Att föra dialog med oliktänkande både inom och utanför kyrkan är ett grundläggande förhållningssätt för att främja enhet och gemenskap. Sådana dialoger bidrar till att öka vår självförståelse och förståelsen för den vi samtalar med. Inom katolska kyrkan är det nödvändigt att vi för öppna samtal i ömsesidig respekt för att bevara mångfalden i enheten.
 • Alla döps till Kristus, att vara Kristi kropp. Det är en skandal att den kristna gemenskapen är splittrad. Vi är förpliktade att samverka med andra kristna och föra en öppen ekumenisk dialog i syfte att upprätta enheten.
 • Även med människor från andra trostraditioner, ja, med alla människor av god vilja behöver vi föra dialog och samarbeta kring det vi har gemensamt: människans värdighet, rättfärdighet och fred.
 • Sedan Andra Vatikankonciliet har de globala och ekologiska aspekterna på människans tillvaro alltmer kommit i förgrunden. Det är vår uppgift att arbeta för fred och global rättvisa, för alla människors lika värde och för skapelsens integritet. Med de resurser som står till vårt förfogande behöver vi verka för att undanröja orättvisor och för att hindra att folk, individer och natur blir otillbörligt utnyttjade.

REFERERADE KONCILIEDOKUMENT

Lumen Gentium, Om Kyrkan, 1964

Gaudium et Spes, Kyrkan i världen av idag, 1965


Facebook:  Vi är kyrka Sverige     https://www.facebook.com/groups/411330048979028